Calendari escolar per al curs 2019 2020

Durant l’episodi de confinament pel  Coronavirus-19 el servei de residències està suspès.

Restablirem el servei d’acord amb les instruccions de les autoritats competents.

Seguiu les recomanacions de la Generalitat:  https://web.gencat.cat/ca/coronavirus

Les quotes de preus públics satisfetes pels alumnes residents serà abonades al final del periode de confinament en la part que correspongui.

No s'abonaran quotes no satisfetes o subjectes a bonificacions o exempcions d'acord amb Ordre ENS/2015/2017, de 14 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona.(DOGC núm. 7461 de data 26.9.2017)