Servei de seguretat i vigilància al Complex Educatiu de Tarragona (Expedient CET-01-2016)

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. CET-01-2016).

 

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per l’obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l’expedient: Complex Educatiu de Tarragona

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Complex Educatiu de Tarragona

c.2) Domicili: Autovia de Salou, s/n

c.3) Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

c.4) Telèfon: 977 556 105

c.5) Telefax:

c.6) Correu electrònic: gerencia@complexeducatiudetarragona.cat

c.7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: www.complexeducatiudetarragona.cat

c.8) Data límit d’obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions.

d) Número d’expedient: CET-01-2016

 

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Contracte de serveis

b) Descripció: Servei de vigilància i seguretat del Complex Educatiu de Tarragona

c) Lloc d’execució/lliurament:

c.1 Domicili: Autovia de Salou, s/n

c.2 Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

d) Termini d’execució/lliurament: de l’1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016

e) Admissió de pròrroga: No

f) CPV: 79714000-2

 

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària i anticipada

b) Procediment: obert

c) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a l’annex 5 del plec de clàusules administratives particulars.

 

4. Valor estimat del contracte: 175.208,85 €, IVA exclòs

 

5. Pressupost base de licitació

Import net: 159.280,77 euros (IVA exclòs)

Import total: 192.729,73 euros (IVA inclòs)

Aquesta contractació està supeditada a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost del 2016.

 

6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix

b) Definitiva: Del 5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

 

7. Requisits específics del contractista

a) Classificació: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D’acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

 

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d’aquest anunci al DOGC, fins a les 14.00 h. Es fa constar que si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Complex Educatiu de Tarragona (Horari: de 09 h. a 14 h.)

c.2)Domicili, localitat i codi postal: l’esmentat al punt 1) c 2) d’aquest anunci.

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o a l’adreça de correu electrònic que s’esmenta en el plec de clàusules, fins a les 23:59 hores de l’últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants o millores: sí quant a les propostes organitzatives per prestar el servei.

e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos des de l’obertura pública de les ofertes.

 

9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: Autovia de Salou s/n

c) Localitat i codi postal: 43006 Tarragona

d) Data i hora: set dies naturals comptats des de l’endemà de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.

En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones interessades la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 12 h.

 

10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l’acte públic d’obertura dels sobres C es farà pública en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació: www.complexeducatiudetarragona.cat un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

 

11. Despeses de publicitat

L'import de l’anunci és a càrrec de l’empresa adjudicatària.

 

Tarragona, 10 de setembre de 2015

 

Maria Àngels González Estremad

Directora de l’òrgan de gestió del Complex Educatiu de Tarragona

 

 

COMPOSICIÓ DE LA MESA

 • PRESIDENT : Sr. Vicenç-Andreu Abellan Armelles- Gerent del CET
 • Secretària: Eva I. Marín Rodao
 • 4 VOCALS:​
  • Tècnic de SSTT : Sra. Teresa Ordobàs Martínez
  • Tècnic de SSTT : Sra. Laura Castel Fort
  • Tècnic CET: Sra. Irene Álvarez Moya
  • Tècnic CET: Sra. Natàlia Pascual Tomasa

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Nota: Modificació del PCA. A la pàgina 3, Apartat E2. Classificació empresarial, on deia "Grup: U", ara diu "Grup:M"

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Nota: Modificació del PCT. A la pàgina 1, al "Nom de l'empresa i persones que actualment estan portant a terme aquest servei", on deia "HALCON SERVICIOS INTEGRADOS, SL (auxiliar ded vigilància)" ara diu "IMAN SEGURIDAD (auxiliar de vigilància)"

Nota informativa:

L’obertura dels sobres B corresponents a l’expedient CET-01-2016 del contracte de serveis de vigilància del Complex Educatiu de Tarragona, es durà a terme el dilluns dia 9 de novembre als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona, carrer Sant Francesc, 7 .

Nota informativa:

L'obertura dels sobres C corresponents a l'expedient CET-01-2016 del contracte de serveis de vigilància del Complex Educatiu de Tarragona, es durà a terme el dimecres dia 18 de novembre a les 12.00 hores al Complex Educatiu de Tarragona

RESOLUCIÓ